Lär känna fienden

by

Fästingsjukdomar
Fästingar tillhör djurgruppen kvalster, som är ett slags spindeldjur. Den fästing som är vanligast i Sverige heter Ixodes Ricinus. I Sverige finns den vanliga fästingen huvudsakligen i hela Götaland, nästan hela Svealand och mer sällsynt utefter hela norrlandskusten upp till Umeå. De är beroende av en relativt hög luftfuktighet och påträffas därför ofta i halvhögt gräs intill vatten. Där sitter de i toppen av grässtrån och väntar på att kunna haka sig fast i ett passerande djur med sina utsträckta framben. Ju torrare det är desto svårare får fästingen att klara sig.
Fästingar suger blod av värddjur (däggdjur, fåglar eller tom kräldjur). Tiden de sitter fastsugna är avhängigt om de är larver eller inte. Larverna kan suga i 3-5 dagar, medan vuxna honor kan suga 1-2 veckor (om de tillåts sitta kvar).
Honan lägger 1000-3000 ägg på marken i tät vegetation. Ur äggen kommer en larv med sex ben. Denna larv behöver en blodmåltid (oftast från möss, sorkar och näbbmöss) för att utvecklas till nästa stadie – nymfstadiet. Nymfen har 8 ben och blir ca 1 mm lång. Även den behöver ett blodmål (de suger ofta från något större djur såsom harar, katter och hundar) innan den övergår till att bli en vuxen fästing. Den vuxna honan behöver en blodmåltid för att kunna lägga ägg och så är cirkeln sluten.
I Blekinge har vi även den röda fästingen Haemaphysalis punctata, som också kan angripa hundar. Den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus) hör hemma i medelhavsområdet med typiskt stäppklimat. Denna art kan exempelvis följa med hem från en semester och trivas förträffligt i svenskt inomhusklimat. I Sverige finns ytterligare ett tiotal andra fästingarter, men de flesta kommer aldrig i kontakt med oss.

De fästingburna sjukdomar som kan drabba hundar i Blekinge är:

Borrelia
Borrelios orsakas av en slags bakterie, spiroketer, som tillhör gruppen Borrelia burgdorferi. Denna bakterie finns i fästingens tarmar och smittöverföring från fästingen kan ske efter att den sugit blod under ett par dygn. De flesta infekterade hundar (upp till 90 procent) utvecklar aldrig kliniska symtom. Hos ett fåtal djur migrerar bakterien från huden till bindväv, inklusive leder, i närheten av fästingbettet. Klinisk sjukdom utvecklas hos dessa individer, troligen delvis som en följd av kroppens inflammatoriska svar.
Tiden det tar innan sjukdomen uppträder från att hunden blivit biten kan variera från 2-5 månader.
Symtomen kan variera. Man kan se nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, ömma, stela leder och hälta som ibland förflyttar sig mellan olika ben, sk. vandrande hälta.
Klinisk borrelios är hos hund ofta en svår diagnos att fastställa.
I akut skede kan förekomst av borreliabakterier konstateras med hjälp av PCR-teknik från ledvätska från affekterad led och från hud nära affekterad led, medan djur som haft symtom i flera veckor får en mätbar stegring av antikroppar i blodet. De flesta hundar (90 %) som blir smittade utvecklar inte sjukdom utan kan göra sig av med smittan på egen hand. När man utsatts för smittan bildas antikroppar som kan finnas kvar i blodet i åratal. Hittar man antikroppar i blodet kan man därför inte säga att hunden är sjuk om den inte har kliniska symtom. Det är därför viktigt att en klinisk bedömning styr provsvarstolkningen.
Behandling med antibiotika har vanligtvis god effekt. Ett fåtal djur kan dock utveckla kroniska symptom, framför allt från ben och leder. Efter genomgången Borrelia infektion kan man bli smittad på nytt.

Det finns ett vaccin mot Borrelios hos hund. Vaccinet innehåller skydd mot tre olika borreliastammar som vi har i Sverige. Antikropparna som vaccinet framkallar verkar inne i själva fästingen och neutraliserar därmed fästingens borreliasmitta. Man grundvaccinerar 2 gånger med 3 veckors mellanrum, därefter vaccinerar man årligen. Den årliga vaccinationen rekommenderas sedan att göras i god tid innan fästingsäsongen börjar, dvs redan i feb/mars.
Anaplasma (Hette tidigare Ehrlichia)
Anaplasmos orsakas också av en bakterie, Anaplasma phagocytophilum. Fästingen måste även i detta fall ha sugit blod minst ett dygn för att kunna överföra smittan. Anaplasma infekterar neutrofiler, en sorts vit blodkropp. Exakt hur de orsakar sjukdomssymtom är ännu okänt. Det tar ungefär 1-2 veckor från det att hunden blivit biten tills den uppvisar symptom.
De symtom man ser är ospecifika. Akut feber (som kan komma och gå), slöhet, dålig eller ingen aptit samt tecken på smärta, stelhet, ömhet som leder till en ovilja att röra sig är vanliga symtom.
Man kan ibland se förändringar i blodbilden och då ofta för låga värden av blodplättar samt lymfocyter (en slags vit blodkropp). Lindrig blodbrist och mag-tarmstörningar kan också förekomma.
Diagnos ställs på samma sätt som vid borrelios, en kombination av kliniska symtom och blodprov. I akut skede kan förekomst av anaplasmabakterier konstateras med hjälp av PCR-teknik av blod, medan djur som haft symtom i flera veckor får en mätbar stegring av antikroppar i blodet. Antikropparna kan finnas kvar i månader efter att man stött på smittan. Precis som med Borrelios så klarar de flesta smittade hundar sig utan att bli sjuka. Efter genomgången infektion kan man bli smittad på nytt.
Behandlingen består av en antibiotika kur på 10 dagar. Om hunden inte svarar på behandlingen bör diagnosen omprövas.

TBE (fästingburen encefalit)
TBE (Tick Borne Encephalitis) är en allvarlig, men tack och lov ovanlig sjukdom som kan överföras från fästingar och orsaka hjärninflammation. Sjukdomen orsakas av ett virus och det finns ingen specifik behandling. Viruset är begränsat i sin utbredning i Sverige. Det finns från Kalmar norrut utefter kusten till Stockholms skärgård, i centrala och östra Mälaren samt på Öland och Gotland. Som vi alla vet har vi ju även enstaka fall i Blekinge och då ffa på Aspö. Den behandling man kan ge är understödjande t.ex. vätsketerapi och febernedsättande. Endast ett fåtal fall hos hund har rapporterats i Sverige och de flesta hundar som infekteras med TBE-virus utvecklar aldrig TBE-sjukdom.

Katt
Borrelios och Anaplasmos hos katt kan förekomma, men katter är mycket mer resistenta mot de fästingburna infektionerna och är beskrivet i mycket begränsad omfatting. Symtomen liknar de hos hund.

Profylax (förebyggande åtgärder)
Fästingprofylax blir allt mer aktuellt. Vi får ofta frågan vilket preparat som är bäst. Tyvärr är det nog inte så att det finns ett preparat som är bäst, utan måste anpassas till varje individ och situation… Läget i Blekinge är dock sådan att de allra flesta hundar och katter behöver någon form av skydd mot fästingar. Som ni ser nedan kan alla fästingpreparat ge biverkningar. Vi anser dock att fördelarna överväger nackdelarna. Det är svårt att ställa diagnos och behandla de flesta fästingburna sjukdomarna. Dessutom innebär behandlingen ofta en lång kur med antibiotika som kan leda till ökad resistens, miljöpåverkan och ge följder hos hunden.

Det finns idag ett flertal registrerade preparat för fästingsprofylax:

Fipronil
Frontline /Frontline Comp/Effipro/Exproline vet Dödar fästingar inom 48 timmar. Kan användas på valpar/kattungar från 8-veckors ålder, samt dräktiga och lakterande djur. Dessutom tränger det ner i talgkörtlarna på djuret så att Frontline sitter kvar även om katten/hunden blir våt. Men för att medlet skal fördelas optimalt över huden, och för att undvika onödig spridning i vattendrag, bör djuret inte bada under de första 48 timmarna efter behandling. Finns som spray och spot-on preparat. Behandlingen upprepas var 4:e vecka. Om det behandlade djuret slickar sig kan en kort period av hypersalivering observeras vilket framför allt beror på bärarsubstansens egenskaper. Biverkningar är mycket sällsynta men lokala hudreaktioner vid applikationsstället och generell klåda eller hårlöshet har rapporterats. I undantagsfall har ökad salivering, reversibla neurologiska, kräkningar eller symptom från luftvägarna observerats efter behandling.
Finns även registrerat till katt. OBS! Giftigt för kanin!
Receptfritt.

Fipronil kombinationer
Certifect är ett spot-on preparat som förutom Fipronil innehåller en liten mängd Amitraz. Det används till hundar över 2 kg och från 8 veckors ålder. Kan användas på dräktiga och lakterande tikar. Det får inte användas till katt. Hunden bör inte badas inom 48 timmar efter applicering. Effekten sitter i ca 5 veckor. Övergående hudreaktioner vid appliceringsstället (missfärgning av huden, lokalt håravfall, klåda och rodnad) och generell klåda eller håravfall kan uppstå i sällsynta fall. Letargi, ataxi, anorexi, diarré, hypersalivering, hyperglykemi, ökad känslighet för stimulering, bradykardi eller bradypnea kan också observeras. Dessa symptom är övergående och försvinner vanligtvis utan behandling inom 24 timmar. Vi har även fått rapporter om att hundarna luktar illa efter appliceringen av preparatet.
Receptbelagt

Pyretrioder
Exspot är en sk pyretroid. Spot-on. Full effekt inträder efter ett par dygn och kvarstår i ca fyra veckor. Därefter upprepas behandlingen vid behov med fyra veckors intervall. Kan ges till valpar från 5 kg och till lakterande tik. Exspot® vet. verkar så att fästingen inte ens vill krypa upp i pälsen. Om den mot förmodan skulle bita din hund så dör fästingen mycket snabbt. Är giftigt för bland andra katter och fisk, och kan alltså inte (OBS!) användas till katt. Biverkningar är sällsynta, men de biverkningar som kan ses är avgränsade hudskador, lokal inflammation i huden med rodnad, klåda och håravfall. Även neurologiska symtom som muskeldarrningar, kramper och ataxi har observerats. Om biverkningar inträffar ska hunden schamponeras för att avlägsna den aktiva substansen. Symtomen klingar vanligtvis av inom 48 timmar. För att minska risken för reaktioner i huden, rekommenderas att man väntar några dagar med att behandla hunden på nytt om hunden är nytrimmad och/eller schamponerad.
Receptfritt

Scalibor är ett halsband som innehåller en liknande substans som Exspot (pyretroid). Det ger full effekt efter en vecka och effekten sitter i 5-6 månader. Kan ges till valpar från 7 veckors ålder och till lakterande tik. Bad (utan schamponering) försämrar ej effekten. Tänk på att halsbandet inte är lämpligt om familjen har små barn som lever nära hunden. Halsbandet bör tas av innan hunden ska simma eller bada även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet. Hunden ska avhållas från bad under de första fem dagarna efter att man satt på halsbandet. I sällsynta fall kan begränsade hudlesioner, lokal hudinflammation och rodnad, klåda och håravfall ses. I ytterst sällsynta fall har neurologiska symptom såsom skakningar och slöhet rapporterats. Om detta skulle inträffa, skall halsbandet tas av. Sådana symptom avklingar vanligtvis inom 48 timmar.Den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer.
Receptfritt

Seresto är ett halsband som finns till både hund och katt. Det har effekt i 8 månader. För valpar från 7 veckors ålder och kattungar från 10 veckors ålder. Rekommenderas inte till dräktiga eller lakterande djur. Tål vatten. Enstaka fall av mild beteendestörning, inklusive kliande där halsbandet sitter, kan observeras under de första dagarna efter att halsbandet har satts på, hos djur som inte är vana att bära halsband. Se efter att inte halsbandet sitter för hårt.
Milda symtom såsom klåda, hudrodnad och håravfall kan förekomma där halsbandet sitter. Dessa symtom har rapporterats som sällsynta och vanligtvis går de tillbaka inom 1 till 2 veckor utan att halsbandet behöver tas bort. I enstaka fall kan det rekommenderas att tillfälligt ta bort halsbandet tills symtomen försvinner.
I mycket sällsynta fall kan allvarligare symtom såsom hudinflammation (dermatit) ,eksem eller sår uppträda där halsbandet sitter och vid dessa tillfällen är det rekommenderat att ta av halsbandet. Låt inte små barn leka med halsbandet eller stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Receptfritt till hund, men recept krävs till katt.

Bravecto tillhör en ny läkemedelsklass – isoxazaliner. Den ges som tuggtablett. När hunden äter tabletten tas den aktiva substansen upp i blodet och fördelar sig i hela kroppen, bl a i underhudsfettet. Fästingarna dör när de kommer i kontakt med substansen i underhudsfettet (eller blodet). Full effekt inom 12 timmar. Effekten sitter i upp till 12 veckor. Kan ges till valpar från 8 veckors ålder och > 2 kg. Är säkert att använda till dräktiga/digivande tikar. De biverkningar man kan se är milda och övergående reaktioner från mag-tarm kanalen. Skall ej ges oftare än vad 8:e vecka.
Receptbelagt

Numera går det, som nämnts längre upp i texten, att vaccinera sin hund mot Borrelia, men kom ihåg att även en vaccinerad hund bör ha fästingprofylax, eftersom vaccinet inte är verksamt mot anaplasma och TBE!

Om din hund eller katt fått en fästing, avlägsna den genom greppa så nära huvudet som möjligt med fingrarna eller med en fästingplockare och dra bort den försiktigt. Det är inte lika farligt om någon av mundelarna blir kvar som det är på människa. Ibland kan bli en lokal rodnad och svullnad men denna försvinner på några dagar. Svullnaden och rodnaden tyder varken på att hunden har fått t ex borrelia eller inte. Den typiska röda cirkel som människor kan få vid borreliasmitta ”erythema migrans” uppträder inte på hundar.
Dessutom kan man försöka undvika att djuret vistas i högt gräs och fuktiga områden där man vet att fästingarna gärna håller till.